Informatie voor leden

4 juli 2020

Het advies van de BridgeBond is op dit moment om de 1,5 meter in acht te nemen, ook tijdens het spelen. 


1 juli 2020

Beste bridgers,


Op 24 juni is bekendgemaakt dat per 1 juli de binnensporten weer mogen beginnen. Dit heeft hier en daar voor verwarring gezorgd: deze nieuwe regel betekent nog niet dat wij als KRAS-leden volgende week weer in de Kickerthoek kunnen komen bridgen.

Het uitgewerkte sportprotocol moet nog worden gepubliceerd en kan pas in werking treden als de tekst in de lokale noodverordening is verwerkt.

Volgens de nu geldende Noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden mogen wij nu niet bridgen en als het nieuwe sportprotocol erin is verwerkt, moeten wij (en ook de Kickerthoek) bekijken of wij aan de dan geldende voorwaarden kunnen voldoen.

 

Wij houden het in de gaten!

                                                       ===============================

1 juni 2020
Aan: leden bridgeclub KRAS
Betreft: KRAS en Corona, stand van zakenBeste KRAS leden,
Het is al bijna 3 maanden geleden dat we elkaar hebben ontmoet op onze bridge bijeenkomsten. Wie had ooit kunnen bedenken dat het Coronavirus zo’n invloed zou hebben op ons dagelijks leven. Plotseling moesten we zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor hadden we weinig contact met anderen en lag ook ons verenigingsleven stil.
Op dit moment hebben we te maken met een 1,5 meter samenleving. Het voelt vreemd, onze samenleving is erop gericht dat mensen sociaal contact met elkaar hebben, of zij nu jong of oud zijn. Als we bij KRAS het bridgespel beoefenen, dan is niet alleen het spel maar ook het contact met anderen heel belangrijk. Nu ligt alles stil en ik weet dat velen en zeker diegenen die alleenstaand zijn het daar moeilijk mee hebben.
Maar alles gaat een keer voorbij, dus ook wat betreft dit virus. We hopen dan ook dat we binnen afzienbare tijd weer in de Kickerthoek kunnen bridgen. Natuurlijk zullen we op tijd u daarover informeren. Als alternatief kunt u zich aansluiten bij Berry Westra of op Stepbridge, beide zijn heel leerzaam. U kunt natuurlijk ook thuis met anderen spelen maar u moet dan wel 1.5m afstand houden van elkaar. Best wel lastig natuurlijk. Het bestuur heeft besloten het bridgeweekend niet door te laten gaan. We vinden dit nog niet verantwoord. De besluiten die we hebben genomen vindt u aan het eind van deze brief.
Wat de bestuursamenstelling betreft: Kees Ammerlaan is dit jaar aftredend en zal zich niet meer herkiesbaar stellen. Zijn gezondheid laat dit niet meer toe. We moeten dus gaan zoeken naar iemand die de taak als bestuurslid/wedstrijdleider op maandagavond op zich wil nemen. Tot 1 september kunt u zich daarvoor aanmelden.
Tenslotte wil ik u een mooie zomer toewensen. Geniet er zoveel mogelijk van en blijf gezond.
uw voorzitter, Koos BentvelsenIn aansluiting op de brief van onze voorzitter, geven wij hier de stand van zaken en plannen voor de komende tijd:


1. Tot 7 september zijn er geen bijeenkomsten van KRAS


2. Mocht u zelf contact willen opnemen met clubgenoten om te bekijken of er onderling een afspraak te maken is om thuis te bridgen (met inachtneming van de geldende regels), dan kunt u onze voorzitter bellen (015.2615835) om telefoonnummers op te vragen. Wij checken eerst of we die telefoonnummers van die betreffende personen mogen doorgeven.


3. De Algemene Ledenvergadering, die onder voorbehoud was uitgesteld tot dinsdag 1 september, gaat weer niet door.


4. Wij hebben u de vergaderstukken inmiddels toegestuurd. Het betreft de notulen van de jaarvergadering van 6 mei 2019, het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester. De kascommissie heeft het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze vergaderstukken, dan kunt u die aan ons doorgeven op secretariaat@bridgeclubkras.nl


5. De uitslagen van de competities 2019-2020 staan op de website (zie hieronder).

Zodra wij weer samenkomen zullen we hier nog even bij stilstaan.


6. Het bridgeweekend van 28 – 31 augustus gaat definitief niet door. Wij maken u erop attent dat Boon-a-part en Dekker wel weer gaan starten met weekenden, onder voorwaarden en met maatregelen. Wie wil kan daar zelf rechtstreeks bij hen op inschrijven.


7. Als alles goed gaat en bijeenkomsten weer mogen, kunnen we in september met nieuwe competities (en het vrij bridgen op vrijdag) starten. Wij informeren u daar van te voren nog over.
De data zijn dan:
- start maandagavondcompetitie 07/09/2019
- start dinsdagavondcompetitie 08/09/2019
- start donderdagochtendcompetitie 10/09/2019


8. Kandidaten bestuur : wij horen het graag voor 1 september; belt u voor meer informatie of aanmelden naar onze voorzitter (tel. 015.2615835).


Uitslagen competities  2019 - 2020

Informatiebulletin voor leden bridgeclub KRAS  2019 - 2020

 

In de week van 9 september 2019 begint het nieuwe competitieseizoen.

Als lid van bridgeclub KRAS kunt u dan weer vier keer in de week spelen in de grote zaal van de Kickerthoek. Competitie op maandagavond (start 9 september), op dinsdagavond (start 10 september) en op donderdagmorgen (start 12 september). Op vrijdagmorgen kunt u vrij inlopen en altijd spelen.

 

Aanvang van het spelen op de maandag- en dinsdagavond is 18.45 uur precies.

De zaal is open vanaf 18.15 uur, de avonden zijn uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.

Op donderdagmorgen begint het spelen om 09.30 uur precies. Het einde is rond 12.00 uur. Het vrij bridgen op vrijdagmorgen begint ook om 09.30 uur en is ook rond 12.00 uur afgelopen.

 

COMPETITIESPELEN

Er wordt een competitie-overzicht gemaakt met de precieze speeldata van dit seizoen. Dit zal in september op de website staan.

Tijdens het competitie-seizoen ligt de leiding van de bridgesessies op maandagavond in handen van Kees Ammerlaan, op dinsdagavond van Aad van Paassen en op donderdagmorgen van Theo van Marrewijk.

Als u een keer verhinderd bent, moet u dat aan hen doorgeven (zie hieronder).

 

Bij verhindering

*   Maandagavondcompetitie

Bij verhindering kunt u de maandag ervoor afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen op de maandag zelf afbellen bij Kees Ammerlaan:

tel. 015-2614998 (maandag tussen 12.00 -13.00 uur).

*   Dinsdagavondcompetitie

Bij verhindering kunt u de dinsdag ervóór afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen op de dinsdag zelf afbellen bij Aad van Paassen:

tel. 015-2122091 (dinsdag tussen 12.00 – 13.00 uur).

Attentie: in de maand september 2019 bij verhindering bellen naar Jan van der Drift:

tel. 015-2563297 (dinsdag tussen 12.00 – 13.00 uur).

*   Donderdagochtendcompetitie

Bij verhindering kunt u de donderdag ervóor afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen de woensdag ervoor afbellen bij Theo van Marrewijk:

tel. 015-2132358 (woensdag tussen 12.00 - 13.00 uur).

 

Koffie en thee

Bij het competitiespelen wordt twee keer koffie en thee geschonken. Hiervoor en voor de zaalhuur dragen wij € 42,00 per persoon per competitie af aan de Stichting Welzijn Midden-Delfland. Tijdens de laatste Ledenvergadering is afgesproken dat dit bedrag tegelijkertijd met de contributie zal worden geïnd. In geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte beslist het bestuur over mogelijke compensatie.

 

Bridgemate

Bij het competitiespelen hanteren we het Bridgemate systeem. Via de ‘kastjes’ worden de scores in de computer verwerkt. Het computerteam bestaat uit: Hans van der Linden, Kees Ammerlaan, Jan van der Drift, Annelies Bentvelsen, Aad van Paassen en Bernard van ’t Woudt. (en Wil van Bleiswijk?).

 

Invallers gezocht

Voor het geval mensen zich afmelden willen de competitieleiders een lijstje met mogelijke invallers achter de hand hebben. U kunt zich aanmelden als invaller bij de betreffende competitieleider.VRIJDAGOCHTEND VRIJ BRIDGEN

De leiding op vrijdag is in handen van Koos Bentvelsen.

Het prettige van de vrijdag is dat er altijd een partner beschikbaar is, met andere woorden u kunt dus ook alleen komen.

Op de vrijdagochtend wordt niet met de Bridgemates gewerkt maar met scorekaarten.

Voor koffie en thee wordt op vrijdagmorgen € 0,70 per persoon opgehaald.

 

Service voor vrijdagbridgers

Indien u als vrijdagmorgenbridger door welke oorzaak dan ook niet in staat bent om zelfstandig naar De Kickerthoek te komen en toch graag wilt bridgen, dan kunt u dat op

donderdag melden bij Arie Vreugdenhil, tel. 015-2121042, die dan op de vrijdag voor vervoer zorgt.

 


OVERIGE MEDEDELINGEN EN VRAGEN

 

Vrijwilligers gezocht voor koffie- en thee schenken

Vrijwilligers zorgen tijdens het bridgen voor koffie en thee. Roosters hiervoor worden opgesteld door Cok van Paassen (maandag- en dinsdagavond) en Joke van Leeuwen (donderdagochtend). Mocht u hieraan willen meewerken, meldt u zich dan aan bij Cok, tel. 015-2122091 of bij Joke, tel. 015-3801430.

Op vrijdagmorgen verzorgen Lot Gielesen en Magda van den Bosch de koffie.

 

Lief & Leed

Cock Schenkeveld en Ineke van Paassen verzorgen het Lief & Leed werk.

 

Kerstdrive

Dit jaar vindt de kerstdrive in De Hoornbloem plaats op 18 december 2019.

 

Privacy

Als u bezwaar heeft tegen het noemen van uw naam op onze eigen website (bv einduitslag competitie), wilt u dat dan doorgeven aan de secretaris. Hetzelfde geldt als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto waar u op staat, ook als er geen naam wordt genoemd.

 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht. Op de maandagavond, dinsdagavond, donderdagochtend, vrijdagochtend, of telefonisch.

 

Leden Bestuur

Koos Bentvelsen, voorzitter                            015-2615835

Elly Janmaat, secretaris                                  013-4557539

Hannie van der Linden, penningmeester      015-2571397

Kees Ammerlaan                                              015-2614998

Annet Windhorst                                               06-24184030

 

Leden Technische/wedstrijdcommissie

Koos Bentvelsen                                               015-2615835

Kees Ammerlaan                                              015-2614998

Theo van Marrewijk                                          015-2132358

 

Leider Computerteam

Hans van der Linden                                         015-2571397

 

 

Met vriendelijke groeten en een heel plezierig Bridgeseizoen gewenst.

Het Bestuur van KRAS


Uitslagen competitie 2018 - 2019Copyright @ All Rights Reserved